Klauzula Informacyjna dla pacjenta.

Szanowny Pacjencie.

NZOZ „SERDUCHO”  zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), informuje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NZOZ SERDUCHO Sp. z.o.o z siedzibą   w Ostrowi Mazowieckiej (07-310), ul. Onufrego Jana Zagłoby12.

 

 1.  NZOZ SERDUCHO powołał Inspektora Ochrony Danych  z którym możecie się Państwo kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:   Artur Kacprzak t. 693 626 386, mail: Biuro@xyz.edu.pl

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 1. 1.Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ. - Ustalenie tożsamości pacjenta przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez telefon) jak również  w naszej placówce, na stanowiskach rejestracyjnych czy w gabinecie lekarskim.
 2. Art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 24 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz Rozporządzenia MZ. - Jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązany do prowadzenia                      i przechowywania dokumentacji medycznej.
 3. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia MZ. - Realizujemy prawa naszego pacjenta, np. odbieramy             i archiwizujemy oświadczenia, które upoważniają inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 4. w razie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – na podstawie art. 2, art. 49 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1938) oraz na podstawie art. 12 ww. ustawy, a także na podstawie wskazanych tam przepisów szczególnych - w celu weryfikacji Pani/Pana uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w także w celach rozliczenia tychże świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w związku z umową zawartą przez Administratora z Narodowym Funduszem Zdrowia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 

 1. Informujemy Państwa, że jego dane osobowe w trakcie ich przetwarzania mogą być ujawnione następującym kategoriom odbiorców:
 1. Pacjentowi oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta.
 2. Osobom zatrudnionym u administratora.
 3. Osobom związanym z NZOZ SEDUCHO sp. z o.o. umowami cywilnoprawnymi o podwykonanie lub o świadczenie usług w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 4. Podmiotom realizującym w części lub w całości świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania wystawionego przez osoby zatrudnione w NZOZ SEDUCHO sp. z o.o.
 5. Osobom związanym z NZOZ SEDUCHO sp. z o.o. umową cywilnoprawną o świadczenie usługi informatycznej celem rozliczenia finansowo- sprawozdawczego z NFZ.

 

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 1. Jeżeli pacjentowi utworzono dokumentację medyczną, to administrator danych ma obowiązek przechowywania jej co najmniej przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu.
 2.  W przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon
 3. W przypadku dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 4. W przypadku zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 5. W przypadku skierowań na badania lub zleceń lekarza, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza lub 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie.

 

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

 

 1. Maja Państwo prawo do wniesienia skargi do organu  nadzorczego w osobie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:

ul. Stawki 2

00-193 W-wa

fax. 22 531 03 01

Infolinia: 606-950-000

w przypadku przekonania, że Państwa dane osobowe zostały naruszone. Wniesienie skargi przysługuje Państwu od każdej czynności wykonanej przez Administratora Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

 

 1. Korzystanie z usług naszej przychodni jest w pełni dobrowolne, jednakże jako podmiot leczniczy jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Jeżeli pacjent podaje swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – ich niepodanie nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, lecz pacjent nie otrzyma informacji telefonicznej np. o pilnym kontakcie z lekarzem lub nie będzie mógł rejestrować się elektroniczne za pomocą e-maila.

 

Przy formułowaniu powyższych informacji kierowaliśmy się tym, aby były one w jak największym stopniu konkretne                    i precyzyjne (w tym zgodne ze ścisłymi pojęciami i definicjami ustanowionymi przez RODO), a zarazem, proste, jasne             i zrozumiałe. W celu stałego zapewnienia tego oraz w związku ze zmieniającymi się często przepisami prawa zastrzegamy sobie prawo do ciągłego poprawiania i udoskonalania formy i treści tych informacji.