Regulamin monitoringu

Zarządzenia Kierownika Przychodni

Nr 2/2023 z dnia 04.10.2023 r.

.

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA, OBSŁUGI I EKSPLOATACJI MONITORINGU WIZYJNEGO

NA TERENIE NZOZ SERDUCHO OSTRÓW MAZOWIECKA.

§ 1

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego zwanego dalej „monitoringiem” na terenie NZOZ Serducho, reguły rejestracji i zapisu informacji z monitoringu oraz sposób zabezpieczenia zapisu z kamer monitoringu, a także możliwość udostępniania zgromadzonych w ten sposób danych.

2. Monitoring obejmuje:

a. pomieszczenie przeznaczone na poczekalnię wewnątrz przychodni;

b. stanowisko rejestracji;

c. parkingi wokół przychodni;

3. Monitoring nie obejmu pomieszczeń wewnątrz budynku oprócz wymienionych w pkt.2 podpunkt a, b.

4. Monitoring nie stanowi środka nadzoru nad jakością wykonywania pracy przez pracowników NZOZ Serducho.

5. Administratorem systemu monitoringu jest NZOZ Serducho w Ostrowi Mazowieckiej, zwany dalej Zakładem.

§ 2

Celem instalacji monitoringu jest:

 1. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz osób odwiedzających Zakład.
 2. Wyjaśnianie sytuacji konfliktowych oraz ustalanie sprawców czynów  (kolizji pojazdów na parkingu, kradzieży lub zniszczenie mienia itp.).

§ 3

 1. System monitoringu wizyjnego obejmuje w szczególności kamery, rejestratory, okablowanie
  i oprogramowanie monitoringu, a ponadto stanowisko odbierające obraz z kamer i rejestratorów (rejestrator).
 2. NZOZ Serducho w Ostrowi Mazowieckiej posiada monitoring  zewnętrzny (w miejscach newralgicznych, obejmujących obszar wokół budynku) oraz wewnętrzny (pomieszczenie przeznaczone na poczekalnię i rejestrację). 
 3.   Do zapoznania się z zapisami z kamer i rejestratorów upoważnieni są: Kierownik Zakładu.

§ 4

 1. Monitoring funkcjonuje całodobowo.
 2. Rejestracji i zapisowi na nośniku danych, podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu wizyjnego, bez rejestracji dźwięku.
 3. Dane pochodzące z monitoringu uważane są za dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, Administrator przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc od dnia nagrania.
 5. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w ust. 4 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 6. Po upływie okresów wskazanych w ust. 4 i 5 uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

§ 5

1. Informacja   o   funkcjonowaniu   monitoringu   wizyjnego   podawana   jest   poprzez rozmieszczenie tablic z piktogramem kamery na terenie i przy wejściach na obszar objęty monitoringiem.

2. Na   tablicy   ogłoszeń oraz  na  stronie internetowej NZOZ Serducho w Ostrowi Mazowieckiej zamieszcza się klauzulę informacyjną w rozumieniu art. 13 Rozporządzenia, której treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

3. Każdy pracownik otrzymuje pisemną informację o stosowaniu monitoringu przez NZOZ Serducho, (podpisana przez pracownika informacja przechowywana jest w teczce akt osobowych pracownika).

4. Dane zapisane na nośnikach nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnieniu w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej.

5. Udostępnianie nagrań jest możliwe organom w szczególności Sądom, Prokuraturze, Policji lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  Udostępnienie następuje po wyrażeniu zgody przez Kierownika NZOZ Serducho.

6. Osoba  zainteresowana  zabezpieczeniem  zapisu  z  monitoringu  wizyjnego  na  potrzeby przyszłego postępowania może zwrócić się do Kierownika NZOZ Serducho z pisemnym wnioskiem o sporządzenie jego kopii, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

7. Kopia sporządzona na pisemny wniosek osoby zainteresowanej przechowywana jest w zamkniętym pomieszczeniu i udostępniania wyłącznie uprawnionym organom. W przypadku  bezczynności  uprawnionych  organów  kopia  jest  niszczona  po  upływie  trzech miesięcy od dnia jej sporządzenia, a z czynności tej sporządza się protokół.

8. Zapis z monitoringu wizyjnego wydawany jest osobie uprawnionej za pokwitowaniem.

§ 6

      Regulamin monitoringu dostępny jest na stronie  internetowej NZOZ Serducho w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 7

            Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania przez Kierownika NZOZ Serducho w Ostrowi Mazowieckiej.